Галузевий державний архів СБУ: Путівник

Уперше за роки незалежності України розкрито структуру та зміст архівних фондів радянських спецслужб, а також історію й основні напрямки діяльності ГДА СБУ.
Науково-довідкове видання розраховане на всіх, хто цікавиться новітньою історією України.

ЗМІСТ
ІСТОРІЯ, СТРУКТУРА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВУ
ФОНДИ АРХІВУ
1. Нормативно-розпорядчі документи ЧК–КГБ
2. Документи секретного та несекретного діловодства
2.1. Секретаріат ГПУ–КГБ УРСР
2.2. Інспекція при Голові МГБ–КГБ УРСР
2.3. 2-ге Управління МГБ–КГБ УРСР
2.4. 3-тє Управління КГБ УРСР
2.5. 4-те Управління КГБ УРСР
2.6. 5-те Управління МГБ–КГБ УРСР
2.7. Управління «З» КГБ УРСР
2.8. 6-те Управління КГБ УРСР
2.9. 7-ме Управління МГБ–КГБ УРСР
2.10. 9-та служба КГБ УРСР
2.11. Інформаційно-аналітична служба КГБ УРСР
2.12. 4-й та 6-й відділи КГБ УРСР
2.13. 10-й відділ КГБ УРСР
2.14. Розвідвідділи КГБ СРСР Західного прикордонного округу
2.15. Особливий відділ КГБ СРСР по Західному прикордонному округу
2.16. Особливий відділ КГБ УРСР Управління внутрішніх військ
в Українській та Молдавській РСР
2.17. Особливі відділи КГБ СРСР за родами військ Київського військового округу
2.18. Управління КГБ СРСР на Південно-Західній залізниці
2.19. Відділ КГБ СРСР у Дніпровському річковому басейні
2.20. Слідча частина МГБ і Слідчий відділ КГБ УРСР
2.21. Слідчий ізолятор КГБ УРСР
2.22. Відділ кадрів та Управління кадрів КГБ УРСР
2.23. Вищі курси удосконалення керівного й оперативного складу КГБ СРСР у м. Києві
3. Управління боротьби з бандитизмом МВД, Управління 2-Н та 4-те Управління МГБ–КГБ УРСР
4. Фонди кримінальних справ
4.1. Кримінальні справи на реабілітованих осіб
4.2. Кримінальні справи на нереабілітованих осіб
5. Справи оперативного обліку КГБ УРСР
6. Оперативно-статистична звітність КГБ УРСР
7. Особові та робочі справи агентів КГБ УРСР
8. Особові справи колишніх співробітників органів держбезпеки
9. Військово-медичні підрозділи
10. Колекція друкованих видань КГБ УРСР
11. Колекція друкованих видань СБ України
12. Колекція кінофотодокументів КГБ УРСР
ПЕРЕЛІК ІЛЮСТРАЦІЙ
НАУКОВО-ДОКУМЕНТАЛЬНІ ВИДАННЯ ГДА СБУ
ПЕРЕЛІК ФОНДІВ ГДА СБУ
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
КОНТАКТИ

SSU BRANCH-WISE STATE ARCHIVE: GUIDE-BOOK

For the first time in independent Ukraine the structure and content of soviet special services archives as well as main directions of activity of Security Service of Ukraine Branch-Wise State Archive.
The scientific and information publication is meant for those who are interested in latest history of Ukraine.

CONTENTS
HISTORY, STRUCTURE AND ACTIVITY OF ARCHIVE
ARCHIVE FUNDS
1. CHEKA – KGB legal acts and administrative documents
2. Documents of secret and not secret clerk work
2.1. GPU-KGB USSR Secretariat
2.2. Inspectorate of chairman of MGB-KGB USSR
2.3. 2-nd Directorate of MGB-KGB USSR
2.4. 3-d Directorate of KGB USSR
2.5. 4-th Directorate of KGB USSR
2.6. 5-th Directorate of MGB-KGB USSR
2.7. Directorate «Z» of KGB USSR
2.8. 6-th Directorate of KGB USSR
2.9. 7-th Directorate of MGB-KGB USSR
2.10. 9-th Service of KGB USSR
2.11. Information and analytical service of KGB USSR
2.12. 4-th and 6-th Sections of KGB USSR
2.13. 10-th Section of KGB USSR
2.14. Intelligence sections of KGB USSR over Western Border Region
2.15. Special Section of KGB USSR over Western Border Region
2.16. Special Section of KGB USSR over Internal Forces Directorate in Ukrainian and Moldavian SSR
2.17. Special Sections of KGB USSR over arms of Kiev Military Region
2.18. Directorate of KGB USSR over South-Western Railway
2.19. Section of KGB USSR over Dnipro river basin
2.20. MGB Investigative Unit and KGB Investigative Section
2.21. Investigative Isolator of KGB USSR
2.22. Personnel Section and Personnel Directorate of KGB USSR \
2.23. Higher School of advanced training of top executives and operatives of KGB USSR in Kyiv
3. MVD Directorate for fighting against bandits, Directorate 2-N and 4-th Directorate of MGB-KGB USSR
4. Criminal cases funds
4.1. Criminal cases of rehabilitated persons
4.2. Criminal cases of non-rehabilitated persons
5. KGB USSR Operative registration cases
6. Operative and Statistic accounts of KGB USSR
7. Personal and Working Files of agents of KGB USSR
8. Personal Files of former employees of national security bodies
9. Military and Medical units
10. KGB USSR Publishing collection
11. SBU Publishing collection
12. KGB USSR collection of film and photo documents
ILLUSTRATIONS
SCIENTIFIC-DOCUMENTAL PUBLICATIONS OF SSU BWSA
LIST OF SSU BWSA FUNDS
ABBREVIATIONS
NAME REFERENCES
GEOGRAPHIC REFERENCES
CONTACTS

Автор: 
Відп. упоряд. В.М. Даниленко
Видавництво: 
Права людини
Місце видання: 
Харків
Рік видання: 
2009
Кількість сторінок: 
136